ศึกษา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาสากลประเภททีม การฝึกทักษะกีฬาสากลประเภททีม การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาสากลประเภททีม หลักความปลอดภัยในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาสากลประเภททีม รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนกีฬาสากลประเภททีม