คณิตศาสตร์พื้นฐานของเครือข่ายประสาทเทียมโครงสร้างและโมเดลต่างๆของเครือข่ายประสาทเทียม การคำนวณน้ำหนักตามค่าสถิติ การหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบหน่วยเรียนรู้ที่มีการดูแลและที่ไม่มีการดูแล โมเดลที่มีหลายชั้นและที่มีชั้นเดียว เครือข่ายของฮอปฟิลด์ การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายประสาทเทียมต่างๆ ในปัจจุบัน