ความเป็นมา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ งานการสร้างเว็บไซต์การเรียน
การสอน งานการสร้างระบบบริหารการเรียนการสอน งานสร้างสื่อการเรียนการสอน งานการสร้างกิจกรรมเชิงโต้แบบ Interactive งานการสร้างการวัดประเมินผลออนไลน์

คำอธิบายรายวิชา