ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยบทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆที่เป็นทางการ และการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อเสริมทักษะการฟังแบบคิดวิเคราะห์และสรุปใจความเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนำเสนอเนื้อหาอย่างสั้นๆ

หลักการเขียนภาษาจีนเบอ้ื งต้น การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การจัดหน้ากระดาษ การจัดเรียงย่อหน้า และแบบฟอร์มการเขียนเอกสาร อาทิ จดหมายประเภทต่างๆ ประกาศ โฆษณา ข่าวส้ัน เรยี งความ รายงาน เป็นต้น

Basic Chinese writing; using punctuation; paragraphing, formulaic writing for various kinds of letter, ads, short story and report