รายวิชาที่เปิดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา ตามโครงสร้างและภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยกลุ่มวิชา ภาษาต่างประเทศ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล, บรรณารักษ์ศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษาและการวสื่อสาร