ชุดวิชาในการฝึกอบรมมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ดำเนินการโดย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเท่านั้น